วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปัญหาและความสำคัญของผักสวนครัว

ปัญหาและความสำคัญของผักสวนครัว (เมืองทอง ทวนทวี และคนอื่น ๆ.  2525  : 15) มีดังนี้
1. ปัญหา
1.1  การใช้สารเคมีเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี สวยและมีจำนวนมาก แต่มักมีผลเสียต่อร่างกายของผู้บริโภค
1.2  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  ถ้าทุกคนภายในครอบครัวมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันในรั้วบ้านก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในครอบครัวได้
1.3  เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  สามารถทำให้เวลายามว่างเป็นประโยชน์จะได้ไม่คิดหมกมุ่นหรือฟุ่มซ่าน
2.  ความสำคัญของการผลิตพืชผักสวนครัว
2.1  ทำให้ผู้ปลูกมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักที่ทันสมัยและนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปลูกผักที่ทันสมัยและนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปลูกผักเพื่อการค้าได้
2.2  สามารถแก้ปัญหาการปลูกผักได้ด้วยตนเองมันต้องได้จากการสังเกตว่า                        เกิดอะไรขึ้น จนเกิดประสบการณ์  เช่น โรค แมลง  หนอน  เป็นต้น
2.3  รู้จักใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ  ที่ดิน  น้ำ  แรงงาน  ฯลฯ
2.4  ทำให้ครอบครัวมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น
2.5  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักและนำเงินที่เหลือเก็บไปซื้อเนื้อสัตว์แทน
2.6  ทำให้สมาชิกในครอบครัว มีผักเพียงพอในการบริโภค
2.7  ทำรู้จักการปรุงและถนอมอาหารที่ถูกวิธี
2.8  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปฏิทินของฉัน